رنگ و بوی نفت در لایحه ی بودجه 96

لایحه ی نفتی دولت ارائه شد

تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۴
Share/Save/Bookmark
 
لایحه بودجه سال 96 مانند سال‌های قبل با ارقامی درشت‌تر به نسبت به سال‌های قبل به مجلس ارائه شد.
 
به گزارش "حافظ نیوز" لایحه بودجه سال 96 مانند سال‌های قبل با ارقامی درشت‌تر به نسبت به سال‌های قبل به مجلس ارائه شد.
رشد بودجه عمومی 8.5 درصد، کل بودجه کشور 10.8 درصد، بودجه شرکت‌های دولتی 10.8 درصد و درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و اموال منقول و غیرمنقول 47 درصد افزایش داشته است.
البته درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه بودجه سال آینده 111 هزار و 89 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 49 رشد قابل توجه 49 درصد را نشان می‌دهد.
میزان رشد درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی از بودجه 91 تا لایحه بودجه 96، 67 درصد رشد داشته است.
به گزارش فارس بودجه عمومی دولت از سال 84 تا سال 90 حدود 171 درصد افزایش یافته است. بودجه عمومی از 84 تا 91 رشد 153 درصد بوده است. 
اما لایحه بودجه سال 96 نسبت به بودجه سال 91، به میزان 121.5 درصد رشد داشته است. رشد هزینه‌های جاری دولت در قالب بودجه سال‌های 92 تا 95 و لایحه بودجه سال آینده، 134 درصد رشد داشته و از 101 هزار و 71 میلیارد تومان به 236 هزار و 374 میلیارد تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که بودجه جاری دولت از قانون بودجه 84 تا 88  حدود 76 درصد رشد کرده است.
*بودجه سال 84
درآمد 20 هزار و 216 میلیارد
هزینه 34 هزار و 618 میلیارد
تراز عملیاتی -14 هزار و 401 میلیارد
درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و اموال منقول و غیرمنقول 19 هزار و 731 میلیارد
بودجه عمرانی 13 هزار و 840 میلیارد
جمع منابع عمومی دولت 56 هزار و 983 میلیارد
بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی 3 هزار و 197 میلیارد تومان
منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 105 هزار و 596 میلیارد
کل بودجه (بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی) 158 هزار و 998 میلیارد
 
* بودجه سال 85
درآمد 24 هزار و 445 میلیارد
هزینه 40 هزار و 751 میلیارد
تراز عملیاتی -16 هزار و 305 میلیارد
درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و اموال 18 هزار و 325 میلیارد
بودجه عمرانی 17 هزار و 612 میلیارد
جمع منابع عمومی دولت 58 هزار و 759 میلیارد
بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی 3 هزار و 902
منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 137 هزار و 283
کل بودجه (با احتساب بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی) 191 هزار و 510
 
* بودجه سال 90
 
درآمد 60 هزار و 998 میلیارد
هزینه 89 هزار و 792 میلیارد
تراز عملیاتی -28 هزار و 793 میلیارد
درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و اموال 59 هزار و 71 میلیارد
بودجه عمرانی 34 هزار و 974 میلیارد
جمع منابع عمومی دولت 154 هزار و 587 میلیارد تومان
بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی 15 هزار و 135 میلیارد تومان
منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 355 هزار میلیارد تومان
کل بودجه (بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی) 508 هزار و 393 میلیارد
 
* بودجه سال 91
 
درآمد 65 هزار و 329 میلیارد
هزینه 101 هزار و 71 میلیارد تومان
تراز عملیاتی -35 هزار و 741 میلیارد
درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 69 هزار و 876 میلیارد 
بودجه عمرانی 39 هزار و 745 میلیارد
جمع منابع عمومی دولت 144 هزار و 269 میلیارد
بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی 20 هزار و 147 میلیارد
منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 421 هزار و 176 میلیارد
کل بودجه (بودجه دولت و شرکت‌های دولتی) 566 هزار و 561 میلیارد
 
* بودجه 92
درآمد 90 هزار و 653 میلیارد
هزینه 128 هزار و 91 میلیارد
تراز عملیاتی -37 هزار و 438 میلیارد
درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و اموال منقول و غیرمنقول 70 هزار و 285 میلیارد
بودجه عمرانی 56 هزار و 443 میلیارد تومان
کل بودجه عمومی دولت 236 هزار و 48 میلیارد
بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی 25 هزار و 610 میلیارد
منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 535 هزار و 796 میلیارد
کل بودجه (بودجه دولت و شرکت‌های دولتی) 727 هزار و 706 میلیارد
* بودجه 95
درآمد 157 هزار و 380 میلیارد
هزینه 213 هزار و 760 میلیارد
تراز عملیاتی -56 هزار و 380 میلیارد
درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 79 هزار و 50 میلیارد
کل بودجه عمومی دولت 294 هزار و 397 میلیارد
بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی 41 هزار و 95 میلیارد
بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 682 هزار و 817 میلیارد
کل بودجه (بودجه دولت و شرکت‌های دولتی) 978 هزار و 552 میلیارد
 
* لایحه بودجه 96
درآمد 159 هزار و 585 میلیارد
هزینه 236 هزار و 374 میلیارد
تراز عملیاتی -76 هزار و 789 میلیارد
درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و اموال منقول و غیرمنقول  116 هزار و 139 میلیارد
بودجه عمرانی 62 هزار و 709 میلیارد
بودجه عمومی دولت 319 هزار و 999 میلیارد
بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی 51 هزار و 124 میلیارد
بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 756 هزار و 540 میلیارد
کل بودجه (بودجه دولت و شرکت‌های دولتی) 1084 هزار و 939 میلیارد

انتهای خبر/110
کد مطلب: 15873
 


 
 
 
خبرنامه ایمیلی