صفاشهر
اجرای اردوی ویژه حلقه های صالحین صفاشهر جهت خدمت رسانی

به همت بسیج دانشجویی صورت گرفت؛

اجرای اردوی ویژه حلقه های صالحین صفاشهر جهت خدمت رسانی

اردوی یک روزه ویژه حلقه های صالحین دانشجویی صفاشهر به همت بسیج دانشجویی این شهرستان در راستای خدمترسانی برگزار شد.
 
 
 
 
خبرنامه ایمیلی